Saturday, August 25, 2018

Sura Fatiha Onubad soho

Sura Al-Fatiha Onubad soho

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen
2. Ar-Rahmaanir-Raheem
3. Maaliki Yawmid-Deen
4. Iyyaaka na'budu wa lyyaaka nasta'een
5. Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem
6. Siraatal-lazeena an'amta 'alaihim
7. ghayril-maghdoobi 'alaihim wa lad-daaalleen